Ray trượt giảm chấn nhấn mở

Là phụ kiện ray trượt bi, ray trượt âm có chức năng vừa giảm chấn vừa nhấn mở với các kích thước mở rộng từ 2 tầng -> 3 tầng

Yêu cầu báo giá 0784.0784.90